Związek Polskich Artystów Plastyków

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Rada Artystyczna

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM PRACOWNI UL. EMAUS

Email Drukuj PDF

Uchwała ZG ZPAP z dnia 18.03.2021

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALUUŻYTKOWEGO, MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. EMAUS 20 W KRAKOWIE
(W BRZMIENIU USTALONYM UCHWAŁĄ ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZPAP Z DNIA18.03.2021 ROKU)

§1

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin) określa zasady przeprowadzenia konkursu na najem lokali użytkowych, mieszczących się w budynku przy ul. Emaus 20 w Krakowie, w tym warunki uczestnictwa w konkursie oraz wyboru oferty.
2. Ogłoszenie o wolnych lokalach użytkowych, przeznaczonych do wynajęcia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu wraz z informacjami o terminach i miejscach składania wniosków, posiedzeniach komisji konkursowej oraz innych postanowieniachszczegółowych, o których mowa w niniejszym Regulaminie, załącznikach do Regulaminu oraz Regulaminie Komisji Konkursowejpodlegaj publikacji na stronie internetowej Związku Polskich Artystów Plastyków: na stronie internetowej Okręgu Krakowskiego ZPAP: na tablicach informacyjnych w siedzibie ZG ZPAP w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 7/6, a także w siedzibie Okręgu Krakowskiego ZPAP w Krakowie, przy ul. Łobzowskiej 3 oraz na budynku, w którym znajduje się Pracownia.
3. Organizatorem konkursu ofert na najem lokalu, mieszczącego się w budynku przy ul. Emaus 20 w Krakowie (dalej jako: Konkurs) jest Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków (dalej jako: ZG ZPAP).
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w miejscu każdorazowo wskazanym w Ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
5. Warunki konkursu, tryb jego przeprowadzania, w tym wyboru oferty, a także zasady najmu lokalu określa niniejszy Regulamin wraz z załącznikami oraz Regulamin Komisji Konkursowej czuwającej nad przebiegiem Konkursu.
6. Przez Komisję Konkursową rozumieć należy komisję składającą się z przewodniczącego oraz członków komisji w składzie od 3 - 6 osób wskazanych przez Prezesa ZPAP spośród członków Zarządu Głównego ZPAP oraz Prezesa Zarządu Okręgu Krakowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków lub wskazanego przez Prezesa Okręgu Krakowskiego członka zarządu Okręgu Krakowskiego, dających rękojmie rzetelnego przeprowadzania i rozstrzygania konkursu.
7. Oferty nie spełniające wymogów niniejszego Regulaminu wraz z Ogłoszeniem, o którym mowa w ust. 2 powyżej, podlegają pozostawieniu bez rozpoznania. W takiej sytuacji, oferta zostaje zwrócona na adres wskazany w formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 1, z informacją o przyczynie pozostawienia oferty bez rozpoznania. Od niniejszej decyzji nie przysługuje odwołanie.
8. Konkurs jest ważny bez względu na liczbę złożonych ofert, spełniających wymogi niniejszego Regulaminu.

§2

1. Przedmiotem Konkursu jest najem lokalu użytkowego, wskazanego w Ogłoszeniu, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu, znajdującego się w budynku położonym w Krakowie, przy ul. Emaus 20 (dalej jako: Pracownia).
2. Pracownia jest przeznaczona wyłącznie na działalność artystyczną, prowadzoną przez artystów w szczególności (dalej jako: Twórcy) do członków ZPAP.
3. Szczegółowe dane techniczne Pracowni, w tym jej numer, powierzchnia, liczba pomieszczeń oraz wyposażenie wskazane są każdorazowo w Ogłoszeniu, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.
4. Zapoznanie się ze stanem technicznym Pracowni będzie możliwe w dniu wskazanym w Ogłoszeniu. Po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania, istnieje możliwość zapoznania się ze stanem technicznym lokalu w innym terminie. Zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu powyżej, należy dokonać telefonicznie, pod nr telefonu wskazany w Ogłoszeniu.

§3

1. Ofertę na najem pracowni (dalej jako: Oferta) należy złożyć na prawidłowo wypełnionym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Brak wymaganych w formularzu danych, dokumentów oraz oświadczeń skutkować będzie pozostawieniem Oferty bez rozpoznania. W takim przypadku § 1 ust. 7 zdanie 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
3. Twórca może złożyć tylko jedną Ofertę na najem Pracowni.
4. W Ofercie Twórca składa deklarację dotyczącą zamiaru/wyrażenia zgody na najem Pracowni solidarnie z innym Twórcą. Twórca może wskazać konkretnego artystę, z którym deklaruje się wynajmować Pracownię. Wskazany Twórca także musi złożyć Ofertę.
5. Jedną pracownię może wynajmować solidarnie do trzech Twórców.
6. Do najmu Pracowni solidarnie z innymi Twórcami dojdzie w sytuacji, gdy Komisja Konkursowa pozytywnie rozpatrzy kilka Ofert, w których Twórcy wyrazili zgodę na najem Pracowni solidarnie z innymi Twórcami.
7. Twórca jest związany ofertą w ciągu 150 dni od jej złożenia.

§4

1. Oferty na najem Pracowni, należy umieścić w zamkniętej kopercie, zawierającej dopisek:
„OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO,MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. EMAUS 20 W KRAKOWIE”

ze wskazaniem numeru lokalu, którego dotyczy Ogłoszenie

2. Ofertę należy składać w miejscu, terminie i w godzinach każdorazowo wskazanych w Ogłoszeniu bądź wysłać pocztą na adres w nim wskazany.
3. Oferty otrzymane po upływie terminu wskazanego w ust. 2 powyżej, podlegają pozostawieniu bez rozpoznania. W takim przypadku § 1 ust. 7 zdanie 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
4. Twórca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu, wskazanego w ust. 2 powyżej.
5. Twórca może zmienić złożoną ofertę przed upływem terminu wskazanego w ust. 2 powyżej, tylko jeżeli wycofa uprzednio złożoną ofertę.

§5

1. Komisja Konkursowa czuwa nad całokształtem przebiegu Konkursu i rozstrzyga wszelkie sprawy wynikające w tym zakresie z niniejszego Regulaminu.
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
a. czuwanie nad wpływem Ofert;
b. rozpatrywanie Ofert ze wskazaniem właściwego uzasadnienia na potrzeby zatwierdzenia uchwałą ZG ZPAP;
c. przygotowywanie projektów odmów uwzględnienia Ofert;
d. rozstrzyganie spraw spornych, w szczególności w przypadku zgłoszenia uwag i zastrzeżeń przez Twórcę oraz przedstawianie rekomendacji co do sposobu rozstrzygnięcia sporu;
e. weryfikacji prawidłowości wykorzystania Pracowni oraz w razie stwierdzenia, że korzystanie z Pracowni narusza warunki jej najmu, przedkładanie rekomendacji do wszczęcia procedury zmierzającej do rozwiązania umowy najmu.

§6

1. Komisja Konkursowa składa się z przewodniczącego oraz członków komisji w składzie od 3 - 6 osób wskazanych przez Prezesa ZPAP spośród członków Zarządu Głównego ZPAP oraz Prezesa Zarządu Okręgu Krakowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków lub wskazanego przez niego członka Zarządu Okręgu Krakowskiego, dających rękojmie rzetelnego przeprowadzania i rozstrzygania konkursu.
2. Posiedzenia Komisji Konkursowej są tajne. W pracach Komisji Konkursowej mogą brać udział z głosem doradczym: przedstawiciel Biura Prawnego ZPAP lub osoba świadcząca na rzecz ZPAP usługi prawnicze w ramach generalnej umowy o obsługę prawną i osoba świadcząca na rzecz ZPAP usługi księgowo-rachunkowe w ramach generalnej umowy o obsługę księgowo-rachunkową.

§7

1. Komisja konkursowa, w terminie 30 dni od upływu terminu do złożenia ofert, określonego zgodnie z § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu, ustala listę Twórców, rekomendowanych do przyjęcia ich Oferty oraz zawarcia umowy najmu wraz z uzasadnieniem.
2. Komisja konkursowa przy ustalaniu listy, o której mowa w ust. 1 powyżej bierze pod uwagę:
a. zgodność składanych Ofert z niniejszym Regulaminem oraz jego załącznikami;
b. zaproponowaną wysokość czynszu za najem Pracowni, przy czym wskazana stawka za miesięczny czynsz nie może być niższa niż stawka w wysokości wskazanej każdorazowo w Ogłoszeniu;
c. ocenę dorobku artystycznego Twórcy;
d. ocenę aktywności artystycznej i społecznej Twórcy;
e. deklarację Twórcy dotyczącą możliwości najmu Pracowni solidarnie z innym Twórcą;
f. deklarację Twórcy dotyczącą możliwości dostosowania Pracowni do jego potrzeb, wraz z oświadczeniem dotyczącym dysponowania środkami na remont;
g. inne okoliczności, jakie zostaną wskazane w Ofercie, mające zdaniem Komisji konkursowej istotne znaczenie dla jej przyjęcia bądź odrzucenia.
3. W oparciu o stworzoną przez Komisję konkursową listę, o której mowa w ust. 1 powyżej, mając na względzie kryteria, o których mowa w ust. 2 powyżej, ZG ZPAP podejmuje Uchwałę o wyborze Oferty, w terminie 30 dni od utworzenia listy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Uchwała, o której mowa powyżej, podawana jest niezwłocznie do publicznej wiadomości ze wskazaniem terminu i miejsca składania uwag i zastrzeżeń. Uwagi i zastrzeżenia rozpatrywane są przez Komisję konkursową w terminie 30 dni od upływu terminu, określonego zgodnie ze zdaniem 1 niniejszego postanowienia, w tym też terminie Komisja konkursowa wystawia swoje rekomendacje co do rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń.
5. ZG ZPAP podejmuje w tym przedmiocie Uchwałę w terminie 30 dni od utworzenia rekomendacji.

§8

1. W przypadku rezygnacji Twórcy, którego Oferta została wybrana lub niepodpisania przez niego umowy najmu z innych przyczyn, niezależnych od Wynajmującego, ZG ZPAP, w oparciu o listę, o której mowa w § 7 ust. 1 podejmuje Uchwałę o wyborze kolejnej Oferty.
2. Jeżeli w przypadkach, o których mowa powyżej dojdzie do trzykrotnej rezygnacji Twórcy bądź niepodpisania przez niego umowy najmu z innych przyczyn, niezależnych od Wynajmującego, przeprowadzony konkurs zostanie unieważniony.

§ 9

1. Twórca, którego Oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany o wynikach Konkursu na piśmie wraz ze wskazaniem miejsca i terminu podpisania umowy najmu Pracowni (dalej jako: Umowa).
2. Umowa najmu Pracowni zawierana jest na czas oznaczony 5 lat z możliwością przedłużenia na kolejne następujące po sobie okresy.
3. Wzór umowy najmu Pracowni, jaka zostanie zawarta z Twórcą, którego Oferta została wybrana na podstawie Konkursu, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. W celu należytego zabezpieczenia należności, wynikających z Umowy Twórca, którego Oferta została wybrana, zobowiązany jest do zapłaty kaucji w wysokość dwukrotności deklarowanej w Ofercie wysokości czynszu za najem Pracowni, w terminie oraz w sposób wskazany w Umowie.

§10

1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Twórców jest Organizator. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO i z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.) wyłącznie w celach związanych z udziałem w Konkursie, rozstrzygnięciem Konkursu.
2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie i opracowywanie. Przetwarzane są dane osobowe Twórców obejmujące: imię i nazwisko, adres korespondencyjny.
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Twórcę w zakresie podanym w Regulaminie oraz Ofercie jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego do wzięcia udziału w Konkursie.
4. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, Twórca, którego dane dotyczą, może zwrócić się z pisemnym zapytaniem do Organizatora pod adresem ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Dane osobowe”. Odpowiedź na zapytanie zostanie przesłana w terminie 14 dni od otrzymania zapytania.
5. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych Twórca jest zobowiązany do ich aktualizacji. W tym celu należy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. wpisując hasło „dane osobowe”, jako temat wiadomości.
6. Każdy ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres Organizatora, tj. ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Dane osobowe” lub wysłania wiadomości pocztą elektroniczną, w sposób wskazany w punkcie 5. powyżej."

§11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają uchwały Zarządu Głównego ZPAP.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
4. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są załączniki:

                Załącznik nr 1 – formularz Oferty na najem Pracowni;

            Załącznik nr 2 – Umowa najmu Pracowni. Umowa najmu pracowni - kilku uzytkowników

 

Kalendarz

luty 2023
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Statystyka

Odsłon : 18198224

Bądź na bieżąco!