Związek Polskich Artystów Plastyków

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Konkursy I Ogólnopolski Konkurs Grafiki Artystycznej Grafiteka 2017

I Ogólnopolski Konkurs Grafiki Artystycznej Grafiteka 2017

Email Drukuj PDF

OW ZPAP logo

GRAFITEKA

I Ogólnopolski Konkurs Grafiki Artystycznej Grafiteka 2017

ORGANIZATOR

Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków Sekcja Grafiki

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Narodowego Centrum Kultury oraz Pani Prezydent m.st. Warszawa

Celem Konkursu jest przegląd i prezentacja najnowszych osiągnięć w dziedzinie grafiki artystycznej, aktywizacja środowiska grafików oraz promowanie polskiej sztuki na terenie kraju i zagranicą. Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych, adresowany jest  do studentów ostatniego roku studiów magisterskich  i absolwentów wyższych uczelni artystycznych oraz do członków ZPAP. 

Regulamin konkursu dostępny jest poniżej, na stronach Okręgów Polskiego Związku Artystów Plastyków,
na stronach informacyjnych Wyższych Uczelni Artystycznych
oraz na Facebooku.

Termin nadsyłania prac na pierwszy etap konkursu do dnia 2 czerwca 2017r.

Wystawa pokonkursowa odbędzie się w  listopadzie 2017r.

Komisarze Konkursu „Grafiteka 2017”:
Katarzyna Betlińska, Iwona Ostrowsk

Kurator wystawy „Grafiteka 2017”:
Bożena Korulska

R E G U L A M I N
I OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ
GRAFITEKA 2017

Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków, Sekcja Grafiki z siedzibą 00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11a, zwany dalej Organizatorem, ogłasza I Ogólnopolski Konkurs Grafiki Artystycznej Grafiteka 2017, będący częścią V-tej edycji wystawy Grafiteka 2017.

Kontakt elektroniczny z Organizatorem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
lub listowny na adres: OW ZPAP Sekcja Grafiki, 00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11a
(z dopiskiem "Grafiteka 2017")
Komisarze Konkursu „Grafiteka 2017”: Katarzyna Betlińska, Iwona Ostrowska
Komisarze pomocniczy Konkursu „Grafiteka 2017”: Andrzej Newelski,
Kurator wystawy „Grafiteka 2017”: Bożena Korulska.

Celem Konkursu jest przegląd i prezentacja najnowszych osiągnięć w dziedzinie grafiki artystycznej, aktywizacja środowiska grafików oraz promowanie polskiej sztuki na terenie kraju i za granicą.

Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do absolwentów i studentów ostatnich lat studiów magisterskich wyższych uczelni artystycznych oraz do członków ZPAP, zwanych dalej Uczestnikami.
Przedmiotem Konkursu są tylko i wyłącznie prace z dziedziny grafiki artystycznej.
Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić na Konkurs nie więcej niż trzy prace w dowolnej technice graficznej, powstałe w latach 2013-2017, będące jego własnością.

1. Przebieg Konkursu

Konkurs ma formułę dwuetapową. Obowiązujące terminy są ujęte w Terminarzu dla Uczestników - Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Grafiteka 2017.

Etap I Konkursu

• Do dnia 2 czerwca 2017 r.(decyduje data stempla pocztowego) na adres: OWZPAP
ul. Mazowiecka 11a, Warszawa 00-052 z dopiskiem: Konkurs „Grafiteka 2017”
należy przesłać:
o płytę CD zawierającą reprodukcje zgłaszanych prac (format plików .jpg lub .tiff
w RGB, rozdzielczość 300dpi, długość dłuższego boku pracy 20 cm) podpisane
w nazwie pliku według poniższego wzoru: nazwisko_imię,_tytuł pracy,_wymiary (szer x wys w cm),_technika,_rok powstania np. Kowalski_Jan_Wiosna_70x100_linoryt_2015.
o Czytelnie, drukowanymi literami wypełnioną kartę zgłoszenia – Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu „Grafiteka 2017” – w formie elektronicznej (na płycie)
i papierowej (dostępnej na stronie OW ZPAP w zakładce Konkurs "Grafiteka 2017")
z podpisem autora w miejscu akceptacji (informacje będą wykorzystane przy opracowywaniu katalogu wystawy oraz materiałach promocyjnych).

• Etap I Konkursu jest płatny. Warunkiem przyjęcia prac do I etapu Konkursu jest wniesienie bezzwrotnej opłaty w wysokości 50zł na rachunek bankowy Organizatora - Bank Zachodni WBK S.A. 66 Oddział w Warszawie 05150017771217700735740000 oraz dołączenie do składanej płyty dowodu wpłaty
z dopiskiem na przelewie wpłaty – cel wpłaty: Konkurs Grafiteka 2017
• Organizator powoła Jury, które na podstawie wersji elektronicznych prac dokona kwalifikacji prac do II etapu Konkursu.
• Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu Konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub telefoniczną.
• Materiały nadesłane do I etapu Konkursu nie będą zwracane.

Etap II Konkursu

• Etap II Konkursu jest bezpłatny.
• Oryginały zakwalifikowanych prac do II etapu Konkursu należy dostarczyć do dnia
16 września 2017 r. na adres: OW ZPAP ul. Mazowiecka 11a , Warszawa 00-052
z dopiskiem: Konkurs „Grafiteka 2017”

• Każda praca powinna być opatrzona godłem. Do pracy powinna być dołączona koperta opatrzona tym samym godłem a w niej umieszczona specyfikacja, taka sama jak przesłana w wersji elektronicznej:
o - nazwisko i imię autora,
o - technika graficzna,
o - wymiary (szer x wys w cm),
o - rok wykonania
• Jury dokona kwalifikacji prac na wystawę pokonkursową oraz podejmie decyzję
o przyznaniu nagród i wyróżnień.

• Lista osób zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej zostanie ogłoszona drogą elektroniczną Uczestnikom Konkursu II etapu i na stronie OWZPAP, nie później niż
w terminie 30 dni od zakończenia obrad Jury II etapu.

2. Sposób dostarczania i odbioru prac

• Uczestnicy Konkursu pokrywają koszty przesłania zgłoszeń do I etapu oraz transportu prac zakwalifikowanych do II etapu Konkursu.

• Wszystkie prace powinny być przygotowane do ekspozycji (nie można nadsyłać prac
w ciężkich opakowaniach, prac oprawionych w ramy + szkło) czyli prace powinny być oprawione w antyramy z plexi lub ocynkowane ramy + plexi. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest naklejenie pracy na lekkie podłoże.

• Prace powinny być opakowane na czas transportu w opakowania umożliwiające powtórne ich użycie w celu odesłania prac po zakończeniu wystawy na koszt uczestnika. Każde opakowanie powinno być opisane Godłem w widocznym miejscu.

• Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie prac powstałe podczas przesyłki lub wskutek wadliwego opakowania przez Uczestnika. Organizator
nie ubezpiecza prac.

• Zakwalifikowane na wystawę prace pozostają w dyspozycji Organizatora do czasu zakończenia wystawy pokonkursowej. Uczestnik nie może życzyć sobie wcześniejszego odesłania prac. Po zakończeniu wystawy prace nienagrodzone Organizator odsyła na adres podany w karcie uczestnictwa na koszt Uczestnika lub Uczestnik może je odebrać osobiście w OW ZPAP po wcześniejszym uzgodnieniu
z Organizatorem Konkursu.

• Prace zwrócone do Organizatora w wyniku nieczytelnego lub błędnego podania adresu zwrotnego lub nieodebrane w terminie 30 dni od daty zakończenia wystawy, będą traktowane jako prace porzucone i przechodzą na własność Organizatora.

3. Nagrody

• Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień:
o - I miejsce w konkursie „Grafiteka 2017” - 3 000 PLN
o - II miejsce w konkursie „Grafiteka 2017” - 2 000 PLN
o - Nagroda dla młodego twórcy (do 26. roku życia)
o - Wyróżnienia honorowe - udział w wystawie pokonkursowej

• Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości nagród i przyznanie dodatkowych nagród w wypadku pozyskania fundatorów nagród lub sponsorów Konkursu.

• Laureat I nagrody Konkursu „Grafiteka 2017” zostanie zaproszony przez Organizatora Konkursu do urządzenia indywidualnej wystawy swoich prac w Galerii 022 w Warszawie po ustaleniu terminu wystawy.

• Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
• Poprzez złożenie reprodukcji fotograficznych pracy w l etapie Konkursu, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi konkursu niewyłącznej nieodpłatnej licencji (wraz
z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony, na korzystanie z reprodukcji fotograficznych pracy do celów związanych z organizacją Konkursu, jego promocją oraz realizacją wystaw pokonkursowych i innych wystaw – na polach eksploatacji obejmujących:
o w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;
o w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz inne publiczne udostępnianie
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
• Prace nie spełniające warunków określonych w Regulaminie zostaną wykluczone
z dalszego udziału w Konkursie.

• Nagrody zostaną wypłacone po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy, o ile taki obowiązek wystąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Uroczystość ogłoszenia laureatów i wręczenia nagród odbędzie się podczas otwarcia wystawy w Galerii DAP1 i DAP2 w Warszawie ul. Mazowiecka 11A w dniu
4 listopada 2017.
• Laureaci Konkursu otrzymają imienne zaproszenie na uroczystość otwarcia wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane prace (przyjazd na koszt własny).
Organizator zastrzega sobie prawo do imiennego zaproszenia na wystawy pokonkursowe wybranych przez siebie artystów z pominięciem Jury Konkursu.
• Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do udziału w wystawie pokonkursowej bezpłatnie otrzymają katalog wystawy.

4. Postanowienia końcowe

• Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu „Grafiteka 2017” oraz:

o powierzeniem prac Oganizatorom do 30.01.2018 roku
o udzieleniem Organizatorowi Konkursu zgody na wykorzystanie zgłoszonych prac w formie druku, audio i wideo oraz w internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z wydarzeniem „Grafiteka 2017” bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych.
o wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika Konkursu zgodnie z przepisami obowiązującej na terenie Polski ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm).

• Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych edycjach Konkursu i badań ankietowych Organizatora Konkursu.
• Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

• Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu, w szczególności zmiany terminów poszczególnych etapów. Informacja
o zmianie Regulaminu Konkursu wraz z treścią wprowadzonych zmian zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
• Bieżące informacje dotyczące Konkursu i wydarzenia „Grafiteka 2017” będą publikowane na: www.owzpap.com i na facebooku.

Załącznik nr 1
Do Regulaminu Konkursu „Grafiteka 2017”

do 2 czerwca

Przysyłanie CD z pracami zgłaszanymi do konkursu, kartą zgłoszenia
 i ksero potwierdzenia opłaty 50zł za I etap Konkursu.

 (wersja elektroniczna i papierowa i podpisem)

do 4 września Przesyłanie oryginałów prac zakwalifikowanych do II etapu konkursu lub dostarczenie ich osobiście do siedziby OW ZPAP.
do 2 października

Ogłoszenie listy Uczestników wystawy  pokonkursowej Terminarz dla Uczestników Konkursu „Grafiteka 2017”:

4  listopada Ceremonia ogłoszenia laureatów, wręczenia nagród oraz otwarcia wystawy pokonkursowej

 

Załącznik nr 2
Do Regulaminu Konkursu „Grafiteka 2017”

KARTA ZGŁOSZENIA DO
I OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ
„Grafiteka 2017”- Warszawa 2017

Nazwisko:
Imię:
Adres:
Telefon/Fax:
E-mail:
Data i miejsce urodzenia:
Edukacja artystyczna:
Info o artyście do katalogu (max750 znaków ze spacjami):

Prace zgłoszone do Konkursu „Grafiteka 2017”:

  tytuł pracy technika wymiary (wys. x szer. w cm) rok powstania
1        
2        
3        

......................................            ........................................................
imię i nazwisko                         data i czytelny podpis użytkownika

/proszę wypełnić drukowanymi literami/

 

Kalendarz

marzec 2023
N P W Ś C Pt S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Statystyka

Odsłon : 18494156

Bądź na bieżąco!